Regulamin wypożyczalni sprzętu Freetours.pl w Ustroniu

 1. Sprzęty oferowane w wypożyczalni są własnością firmy Freetours.pl Jakub Kondrat, ul. Baranowa 13a, 43-350 Ustroń, identyfikującą się numerem NIP 9372370235.
 2. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni Freetours.pl.
 3. Wypożyczenie sprzętu następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a pełnoletnim Klientem, zwanym dalej Wypożyczającym.
 4. Aby wypożyczyć sprzęt należy:
  1. być osobą pełnoletnią oraz przedstawić dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem, z których pracownik wypożyczalni spisze dane do umowy wypożyczenia,
  2. posiadać przy sobie aktywny telefon komórkowy, na który zostanie przy podpisaniu umowy wykonane próbne połączenie, a numer ten zostanie wpisany do umowy,
  3. nie być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  4. podpisać umowę wypożyczenia sprzętu i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniu jego treści,
  5. wnieść opłatę za wypożyczenie sprzętu, która pobierana jest z góry według aktualnego cennika.
 5. Korzystanie z wypożyczonego sprzętu przez osobę niepełnoletnią jest możliwe jedynie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie całą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo, zachowanie i ewentualne spowodowane szkody.
 6. Wypożyczalnia przekazuje do wypożyczenia sprzęt sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien być on zwrócony do wypożyczalni.
 7. Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed podpisaniem umowy stan techniczny i wyposażenie sprzętu, a następnie fakt ten potwierdza własnym podpisem na umowie wypożyczenia.
 8. Za wady ukryte w wypożyczonym sprzęcie Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności, ale dołoży wszelkich starań, aby ew. problemy, które wyszły w trakcie wypożyczenia, rozwiązać z korzyścią dla Wypożyczającego.
 9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz ewentualne szkody powstałe na nim od momentu wypożyczenia do czasu jego zwrotu.
 10. Zabrania się przekazywania sprzętu osobom trzecim.
 11. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne następstwa zdarzeń losowych, takich jak: kolizja, upadek, przemęczenie i wynikające z nich uszczerbki na zdrowiu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód materialnych lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 12. Za uszkodzenia sprzętu wynikłe z nieodpowiedniego korzystania odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą na podstawie oceny serwisanta Wypożyczalni i faktury wystawionej przez Wypożyczalnię.
 13. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu według cennika detalicznego dystrybutora dane sprzętu lub innych ustaleń z Wypożyczalnią.
 14. Zabronione jest samowolne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym sprzęcie. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.
 15. W przypadku kradzieży Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Wypożyczalni.
 16. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia w wyniku przestępstwa lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do uiszczenia wartości wypożyczonego sprzętu według cennika detalicznego dystrybutora danego sprzętu lub innych ustaleń z Wypożyczalnią.
 17. Sprzęt należy zwrócić w terminie deklarowanym i opłaconym w umowie wypożyczenia.
 18. Zwrot sprzętu po terminie opłaconym powoduje pobranie opłaty zgodnie z cennikiem Wypożyczalni. O chęci przedłużenia terminu zwrotu należy poinformować Wypożyczalnię pod nr tel. 604 902 956.
 19. W przypadku niezwrócenia sprzętu do godz. 21:00 w dniu zwrotu, dane Wypożyczającego będą przekazane Policji z informacją o prawdopodobnym popełnieniu czynu karalnego przez Wypożyczającego.
 20. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.
 21. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w Wypożyczalni stacjonarnej Freetours.pl przy ul. Baranowej 1, 43-450 Ustroń lub miejscu wskazanym przez Klienta w przypadku dowozu sprzętu. Opłatę za dowóz sprzętu do Klienta ustala się w drodze osobnych ustaleń.
 22. Wypożyczalnia może zarządzać wpłaty kaucji zwrotnej w zależności od ustaleń z Klientem oraz rodzaju wypożyczanego sprzętu. Wysokość kaucji będzie każdorazowo wpisana do umowy wypożyczenia.
 23. Wypożyczenie odbywa się poprzez rezerwację konkretnych sprzętów na konkretną datę. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności na błędy w wyborze sprzętu. 
 24. Informacje podawane w trakcie rezerwacji w polu “Uwagi od Klienta” nie wpływają na zawartość koszyka, a służą jedynie do przekazania pomocniczych informacji dotyczących rezerwacji (np. odbiór 9:30 rano).
 25. Polityka anulowania:
  1. Istnieje możliwość anulowania rezerwacji do 48 godzin wcześniej bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
  2. Anulowanie rezerwacji w okresie od 48 godzin do 24 godzin przed jej rozpoczęciem kosztuje 50% łącznego uzgodnionego kosztu. 50% zostanie zwrócone.
  3. Anulowanie rezerwacji w ciągu ostatnich 24 godzin powoduje brak zwrotu zaliczki. Zwrot nie obowiązuje również w przypadku, gdy osoby, które zgodziły się na udział w wycieczce, nie pojawią się w miejscu wyjazdu.
  4. Zabrania się używania wypożyczonych sprzętów do wyścigów lub zawodów jakiegokolwiek rodzaju.
  5. Klient zobowiązuje się do starannej opieki nad wypożyczonym sprzętem, zablokowania go w odpowiednim i bezpiecznym miejscu, a w przypadku kradzieży niezwłocznego poinformowania o tym wypożyczalnię.
 26. Reklamacje:
  1. Klient może zgłosić reklamację świadczonych przez Freetours.pl usług na piśmie w formie  wiadomości e-mail na adres e-mail: office@freetoursgudauri.com.
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne zostanie udzielone w odpowiedzi na przesłaną wiadomość mailową.
 27. Płatności. Formy płatności za zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej:
  1. Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Usługodawcę, to tzw. Szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu Przelewy24 (właścicielem jest PayPro SA Ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska, NIP 779-236-98-87) Cechą szybkich przelewów z PayU jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności a następnie, ze strony operatora na stronę wybranego z listy banku, w celu dokonania transferu pieniędzy. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności.
  2. Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a operatorem posiadanej przez klienta karty.
 28. Regulamin szkoleń oraz wycieczek:
  1. Instruktorzy prowadzący szkolenia i wycieczki posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz ubezpieczenie OC na czas trwania zajęć.
  2. Rezerwacja szkolenia lub wycieczki odbywa się przez www.freetours.pl, poprzez rezerwację miejsca na szkolenie lub wycieczce oraz rezerwację sprzętu, w przypadku gdy Klient nie posiada swojego.
  3. W trakcie rezerwacji szkolenia lub wycieczki, uczestnik, opiekun prawny lub rodzic osoby niepełnoletniej zobowiązani są do przekazania prawdziwych informacji dotyczących umiejętności narciarskich lun rowerowych. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług prowadzonych przez firmę Freetours.pl. 
  4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za zgodą i wiedzą rodziców lub opiekunów prawnych.
  5. Każdy z uczestników powinien posiadać ubezpieczenie NNW na czas uczestnictwa w szkoleniu lub wycieczce.
  6. Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania uczestnikom odpowiednich wskazówek, jak również nakazów i zakazów, które stanowią o bezpieczeństwie podczas trwania zajęć. Niestosowanie się do tych zaleceń będzie skutkowało przerwaniem szkolenia lub wycieczki
  7. Uczestnik w trakcie zajęć nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku, kiedy uczestnik zajęć będzie pod wpływem takich środków, instruktor może odmówić prowadzenia zajęć, a klientowi nie przysługuje zwrot kosztów za szkolenie. 
  8. Każdy klient, który uczestniczy w zajęciach, wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie i publikowanie swojego wizerunku. Materiały te mogą zostać wykorzystane na naszej stronie internetowej, portalach społecznościowych czy materiałach promocyjnych dotyczących działalności szkoleniowej prowadzonej przez firmę Freetour.pl. Każdy klient ma prawo do ochrony swojego wizerunku i w przypadku braku takiej zgody należy przesłać stosowne oświadczenie podczas rezerwacji szkolenia.
 29. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 r.